ALGEMENE VOORWAARDEN

Huisregels

Algemene voorwaarden Designmaxx BV m.b.t. webshop aankopen LABEL51:

(handelend onder de naam LABEL51)

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
1.         Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de „Voorwaarden’’) maken deel uit van elke tussen Designmaxx BV (hierna te noemen: LABEL51)
            enerzijds en enige derde (hierna te noemen: Koper) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door LABEL51 verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van roerende zaken.
2.         De Voorwaarden zullen, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen LABEL51 en Koper zijn geworden, eveneens onderdeel uitmaken van later gesloten overeenkomsten tussen
            LABEL51 en Koper, zelfs als bij totstandkoming van die later gesloten overeenkomsten niet naar het van toepassing zijnde van de voorwaarden is verwezen.
3.         Afwijkingen van de Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en LABEL51 de afwijkingen schriftelijk heeft
            geaccepteerd. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de offerte of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. Gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling uit de Voorwaarden
            heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.
4.         Identiteit van de ondernemer 
            Designmaxx BV (handelend onder de naam LABEL51)
            De Geer 8
            4004 LT Tiel
            info@label51.com
            KvK: 5096 6049
            Btw-identificatienummer: NL8230.18.118.B01

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten
1.         Offertes van LABEL51 kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard. Elke offerte van LABEL51 is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat het onherroepelijk is, en vervalt
            van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, na verloop van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.
2.         Overeenkomsten tussen partijen komen eerst tot stand doordat namens LABEL51 door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is bevestigd
            aan Koper of doordat door LABEL51 zonder voorbehoud op voor Koper kenbare wijze uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Ondanks het bovenstaande is LABEL51, tenzij
            uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eerst verplicht tot uitlevering van de bestelde zaken over te gaan. LABEL51 heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding
            gehouden te zijn en onverminderd LABEL51’s rechten onder artikel 15, met Koper tot stand gekomen overeenkomsten te ontbinden of door opzegging te beëindigen ingeval niet binnen
            een periode van zes weken nadat de (eerste) overeenkomst tot stand is gekomen, akkoord is gegeven voor levering met doorberekening van kosten of de hiervoor bedoelde minimale
            franco orderwaarde is bereikt.
3.         Wijzigingen of aanvullingen op een eerder tot stand gekomen overeenkomst evenals nevenafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze door LABEL51 schriftelijk aan Koper zijn
            bevestigd.
4.         Tekeningen, afbeeldingen, maten of andere leverdata zijn uitsluitend bindend wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Prijzen
1.         Alle door LABEL51 in haar offertes genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet bindend.
2.         Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw).

Artikel 4 – Levering
1.        Wanneer LABEL51 een tekening, foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren producten
            kunnen van het getoonde afwijken.
2.         Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering via dropshipping binnen Europa, af magazijn van LABEL51 in Tiel. Tenzij anders overeengekomen zijn reguliere leveringen binnen
            de landen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Denemarken franco indien voldaan is aan
            de minimumorderwaarde geldende voor het betreffende land. Voor reguliere dealer bestellingen onder de franco orderwaarde geldt dat de werkelijke verzendkosten in rekening
            zullen worden gebracht. Voor het afhalen van goederen worden er een kosten in rekening gebracht.
3.         Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment van levering. Als Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
            noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper dient in dit geval de opslagkosten te betalen, waarbij LABEL51 het recht
            heeft om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.
4.         Koper is, op straffe van verval van recht, verplicht het geleverde binnen 24 uur na feitelijke aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, hetzij deze controle uit te
            (laten) voeren na mededeling van LABEL51 dat de goederen ter beschikking van Koper staan. Onvolledige of beschadigde zaken worden door LABEL51 slechts teruggenomen
            en (eventueel) vervangen wanneer deze in de originele verpakking worden geretourneerd.
5.         Koper dient voor eerste levering een order te plaatsen met een minimale omvang van tenminste € 2000,- excl. btw.

Artikel 5 – Deelleveringen
1.         LABEL51 behoudt zich het recht voor te leveren in gedeelten (deelleveringen) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het
            bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden.

Artikel 6 – Levertijd
1.         De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering waarvan afgeweken kan worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.         Overschrijding van de levertijd verplicht LABEL51 niet tot enige vergoeding en geeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren, dan wel
            zich op opschorting te beroepen van enige verplichting van Koper. LABEL51 is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook.

Artikel 7 – Overmacht
1.         Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) in het bedrijf van LABEL51,
            algemene vervoersbelemmeringen, de (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door leveranciers van LABEL51 en personeelsgebrek.
2.         Gedurende een periode van overmacht worden de leverings- en overige verplichtingen van LABEL51 opgeschort. Wanneer de periode, waarin door overmacht nakoming van
            verplichtingen door LABEL51 niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door opzegging of ontbinding
            te beëindigen. In dit geval is er geen verplichting tot schadevergoeding of ongedaan making.
3.         LABEL51 heeft het recht betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds is verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid
            is gebleken.
4.         LABEL51 heeft daarnaast het recht zich op overmacht te beroepen wanneer de omstandigheid die de over macht oplevert zich opdoet nadat LABEL51 de prestatie al had moeten
            leveren.

Artikel 8 – Garantie
1.         Met inachtneming van hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat LABEL51 er voor in dat het door haar geleverde gedurende 12 maanden na levering voldoet aan de in het
            normale verkeer daaraan te stellen eisen. Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te
            stellen eisen, zal LABEL51, naar eigen keuze, ofwel overgaan tot het verstrekken van onderdelen, het overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel
            tot (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en vervolgens niet tot schadevergoeding
            gehouden te zijn.
2.         Voormelde garantieverplichting vervalt indien:
            a. Koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LABEL51 zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en);
            b. Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
            c. Koper het geleverde (naar LABEL51’s oordeel) niet juist heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
            d. Koper zijn verplichtingen jegens LABEL51 niet nakomt;
            e. Koper zijn informatieverplichtingen overeenkomstig niet is nagekomen;
            f. Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek of de schade aan het geleverde.
3.         Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper.
4.         Garantie door LABEL51 wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.
5.         De garantietermijn wordt na garantiereparaties niet verlengd.
6.         Wanneer Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat dit Koper niet van zijn verplichtingen als betaling en afname zoals voortkomend uit de met LABEL51 gesloten overeenkomst(en).

Artikel 9 – Reclame
1.         Reclamering dient schriftelijk plaats te vinden door een e-mail te sturen naar service@label51.com. Koper ontvangt een ticketnummer waarmee het de afhandeling van de klacht in
            het servicesysteem kan volgen. Melding dient zo spoedig mogelijk te geschieden, maar uiterlijk en met inachtneming van de termijn genoemd in artikel 4.4, nadat de gebreken zijn
            geconstateerd, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van LABEL51 tot vervanging, herstel of
            schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door LABEL51 niet in behandeling genomen.
2.         Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper
            geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Hierna worden reclames niet meer door LABEL51 in behandeling genomen.
3.         Retournering van het geleverde kan slechts plaatsvinden na LABEL51’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder de door LABEL51 te bepalen voorwaarden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1.         De aansprakelijkheid van LABEL51 jegens Koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming van haar garantieverplichtingen door
            LABEL51 als omschreven in artikel 8.
2.         Aansprakelijkheid van LABEL51 voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van
            leidinggevende ondergeschikten van LABEL51. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van LABEL51 voor indirecte- en gevolgschade welke door Koper wordt geleden
            als gevolg van een door LABEL51 gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van LABEL51’s verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet
            beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij deze schade het gevolg is van de opzet of bewuste
            roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van LABEL51.
3.         De aansprakelijkheid van LABEL51 voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van, of samenhangt met, een toerekenbare tekortkoming aan de kant van LABEL51 in de
            nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse
            gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de
            tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan LABEL51 aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde
            zaak, met een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande
            beperking voortvloeit.
4.         Iedere vordering jegens LABEL51 op basis van een met LABEL51 gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar, tenzij voor die tijd rechtsgeldig een dagvaarding
            is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden.
5.         Alle verweermiddelen die LABEL51 aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door
            haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de
            overeenkomst. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan LABEL51 kunnen worden aangevoerd, kunnen ook door LABEL51 aan
            Koper worden aangevoerd.
6.         LABEL51 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de productsamenstelling c.q. prijzen aan te passen. LABEL51 is niet verantwoordelijk voor onjuist
            verstrekte product- en of artikelinformatie evenals informatie uit verstrekte productfeeds.

Artikel 11 – Vrijwaring
1.         Koper vrijwaart LABEL51, haar personeel en eventueel door LABEL51 in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle
            aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door LABEL51
            geleverde prestaties onder de overeenkomst.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden
1.         Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden voor levering en overeenkomstig de op de factuur aangegeven wijze.
            De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Na acceptatie en verstrekking van limiet door de kredietverzekeraar van
            LABEL51 kan LABEL51 besluiten om de betaling te laten geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en de op de factuur aangegeven wijze. LABEL51 zal in
            dat geval alleen bestellingen uitleveren aan Koper wanneer het totaalbedrag van het reeds openstaande debiteurensaldo van Koper vermeerderd met het bedrag aan
            openstaande bestellingen van Koper de vastgestelde limiet niet overschrijdt. LABEL51 behoudt zich het recht voor om op basis van nieuwe informatie van de kredietverzekeraar en/of
            naar aanleiding van het betalingsgedrag van koper de limiet naar eigen inzicht, op ieder gewenst moment, aan te passen.
2.         In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Dit is
            eveneens het geval indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of uitstel van betaling aanvraagt.
3.         In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2% over het factuurbedrag
            verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast is LABEL51 gerechtigd om € 7,50 aanmaningskosten in rekening te brengen.
4.         Verder komen alle in redelijkheid door LABEL51 gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: deurwaarderskosten en de kosten van juridische
            bijstand) die zijn gemaakt in het kader van de niet-nakoming door Koper van haar verplichtingen voor rekening van Koper, met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom
            (incl. btw) of een bedrag van € 250,- voor zover dat hoger is. Deze minimale vergoeding moet (mede) gezien worden als een aansporing voor Koper om haar (betalings) verplichtingen
            na te komen (boetebeding).
5.         Door Koper gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn,
            ook al vermeldt Koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6.         Ongeacht het voorgaande heeft LABEL51 te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan,
            van Koper voldoende zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam
            en faam bekendstaande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
1.         Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van LABEL51 zolang de Koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:
            a. Door LABEL51 aan Koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of;
            b. Krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede;
            c. Ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
            d. Ter zake van deze zaken verkrijgt LABEL51 tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens Koper, alsmede voor wat betreft de zaken
                 waarop het eigendomsrecht van LABEL51 verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze.
            e. Zodra Koper één of meer van zijn verplichtingen jegens LABEL51 niet nakomt, worden alle vorderingen van de Koper direct en geheel opeisbaar en is LABEL51 bevoegd de uit zijn
                eigen domsvoorbehoud voortvloeiende rechten te verwezenlijken, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.
2.         De Koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen,
            af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de Koper (voorlopige) uitstel van betaling wordt verleend of dat hij in staat van
            faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
3.         LABEL51 heeft vóór de bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de producten welke haar eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
4.         Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de Koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in
            artikel 10 lid 6.
5.         Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van LABEL51 wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de
            vordering van de Verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.
6.         In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert LABEL51 de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde.
            Vanaf het tijdstip van subrogatie houdt de Koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
7.         Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper LABEL51 kan aanspreken in het geval de
            Verkoper op enige wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
1.         Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen auteursrechten alsmede ingeschreven en niet-ingeschreven modelrechten) op door LABEL51 aan Koper ter beschikking
            gestelde, foto’s, tekeningen catalogi, ontwerpen, modellen, berekeningen en dergelijke (hierna: “de Materialen”), blijven te allen tijde bij LABEL51 berusten en gaan nooit over op Koper.
            Waar in deze Voorwaarden sprake is van “leveren” of vervoegingen van dit woord kan daaruit niet worden afgeleid dat overgang van intellectuele eigendomsrechten wordt bedoeld.
            Koper krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Materialen in ongewijzigde vorm en voor eigen gebruik aan te wenden, welk recht daarna
            nooit verder strekt dan het expliciet overeengekomen gebruik c.q. het gebruik dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs is vereist.
2.         Onverminderd de algemene strekking van artikel 14.2, is het voor Koper in het bijzonder uitdrukkelijk niet toegestaan om de inhoud (waaronder foto’s) van door LABEL51 ter
            beschikking gestelde catalogi te kopiëren en/of te bewerken. Indien en voor zover LABEL51 aan Koper digitale foto’s ter beschikking stelt, dan is het gebruik van deze foto’s
            enkel toegestaan voor de door LABEL51 expliciet aangegeven doeleinden en is gebruik ervan op enige website verboden, tenzij LABEL51 hiervoor uitdrukkelijk haar
            voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. LABEL51 is gerechtigd haar toestemming tot gebruik van de Materialen te allen tijde met onmiddellijke ingang in
            te trekken, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Koper, waarbij Koper vervolgens de Materialen per omgaande aan LABEL51 dient te retourneren.
3.         Indien rechtelijk wordt vastgesteld dat de door LABEL51 aan Koper geleverde producten inbreuk maken op enig in Nederland geldend auteurs- en/of modelrecht van derden, dan zal
            LABEL51 de producten van Koper terugnemen tegen terugbetaling van de door Koper betaalde koopprijs. Deze vergoeding van de koopprijs is de enige remedie van Koper ter zake.
4.         Koper dient artikelen onder de merknaam LABEL51 aan te bieden. Een channelmarketinglink is vereist.
5.         Preferred dealers krijgen een vermelding op LABEL51.com.

Artikel 15 – Beëindiging en annulering
1.         Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek heeft LABEL51 het recht de met Koper gesloten overeenkomst door opzegging te doen eindigen of te ontbinden,
            zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien:
            a. Koper in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
            b. Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of overgaat tot liquidatie;
            c. Op het vermogen van Koper of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd.
2.         Tenzij gehele of gedeeltelijke annulering bij de totstandkoming van de met LABEL51 gesloten overeenkomst is uitgesloten, heeft Koper het recht om, binnen een periode van zes weken
            na de totstandkoming daarvan, maar niet binnen een termijn van veertien dagen voorafgaand aan de door LABEL51 beoogde leveringsdatum, de overeenkomst door middel van een
            schriftelijke, aan LABEL51 gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk op te zeggen tegen betaling aan LABEL51 van 30% van de overeengekomen koopprijs die overeenkomt met
            het gedeelte van de overeenkomst dat is geannuleerd. De opzegging heeft eerst haar werking nadat de betaling door LABEL51 is ontvangen. Gedeeltelijke opzegging van een
            overeenkomst tot een resterende orderwaarde van minder dan de minimale orderwaarde zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld
            op de offerte of opdrachtbevestiging van LABEL51, is niet mogelijk.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen
1.         Op alle offertes van en overeenkomsten met LABEL51 is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2.         Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiden uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de
            Voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen bij uitsluiting worden berecht door de
            bevoegde rechter te Utrecht, tenzij LABEL51 er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Koper.

Artikel 17 – Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling
1.         In geval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 18 – Wederverkopers
1.         Het aanbieden van het door LABEL51 geleverde via wederverkopers ofwel het aanbieden van het door LABEL51 geleverde via een extern verkoopkanaal is niet toegestaan.
            Overeenkomsten voor wederverkoop komen tot stand doordat namens LABEL51 door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is bevestigd
            aan Koper. Jaarlijks worden de verkoopresultaten geëvalueerd. LABEL51 heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd LABEL51’s
            rechten, met Koper tot stand gekomen overeenkomsten te ontbinden of door opzegging te beëindigen.