ALGEMENE VOORWAARDEN

Huisregels

Algemene voorwaarden Designmaxx BV m.b.t. webshop aankopen LABEL51:
(handelend onder de naam LABEL51)

 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1.1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de “Voorwaarden”) maken deel uit van elke tussen Designmaxx BV (hierna te noemen: LABEL51) enerzijds en enige derde (hierna te noemen: Koper) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door LABEL51 verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van roerende zaken.

1.2. De Voorwaarden zullen, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen LABEL51 en Koper zijn geworden, eveneens onderdeel uitmaken van later gesloten overeenkomsten tussen LABEL51 en Koper, zelfs als bij totstandkoming van die later gesloten overeenkomsten niet naar het van toepassing zijnde van de Voorwaarden is verwezen.

1.3. Afwijkingen van de Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en LABEL51 de afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de offerte of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

1.4. Gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling uit de Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

1.5.  Identiteit van de ondernemer: 
         Designmaxx BV (handelend onder de naam LABEL51)
         De Geer 8
         4004 LT Tiel
         info@label51.com
         KvK: 5096 6049
         Btw-identificatienummer: NL8230.18.118.B01

 

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Offertes van LABEL51 kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard. Elke offerte van LABEL51 is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat het onherroepelijk is, en vervalt van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, na verloop van veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.

2.2. Overeenkomsten tussen partijen komen eerst tot stand doordat namens LABEL51 door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is bevestigd aan Koper of doordat door LABEL51 zonder voorbehoud op voor Koper kenbare wijze uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Ondanks het bovenstaande is LABEL51, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eerst verplicht tot uitlevering van de bestelde zaken over te gaan. LABEL51 heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd LABEL51’s rechten onder artikel 15, met Koper tot stand gekomen overeenkomsten te ontbinden of door opzegging te beëindigen ingeval niet binnen een periode van zes weken nadat de (eerste) overeenkomst tot stand is gekomen, akkoord is gegeven voor levering met doorberekening van kosten of de hiervoor bedoelde minimale franco orderwaarde is bereikt.

2.3. Wijzigingen of aanvullingen op een eerder tot stand gekomen overeenkomst evenals nevenafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze door LABEL51 schriftelijk aan Koper zijn bevestigd.

2.4. Tekeningen, afbeeldingen, maten of andere leverdata zijn uitsluitend bindend wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5. Alle orders dienen ingevoerd te worden in het klantportal van LABEL51. Orders die rechtstreeks naar de eindklant verzonden moeten worden, dienen via het dropshipment account te worden ingevoerd. Orders die bij de Koper geleverd moeten worden, dienen uiterlijk twee (2) werkdagen voor de levering plaatsvindt via het franco account te worden ingevoerd. Hierbij is de tijdslimiet 10:00 uur ’s morgens. Orders die later binnenkomen dan 10:00 uur ’s morgens en twee (2) dagen voor levering, worden verzameld voor de daaropvolgende levering.

2.6. Om klant te worden, dient de Koper akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en deze getekend aan LABEL51 te retourneren.

 

Artikel 3 – Prijzen

3.1. Alle door LABEL51 in haar offertes genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet bindend.

3.2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

 

Artikel 4 – Levering

4.1. Wanneer LABEL51 een tekening, foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren producten kunnen van het getoonde afwijken.

4.2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering via dropshipping binnen Europa, vanaf magazijn van LABEL51 in Tiel. Tenzij anders overeengekomen zijn reguliere leveringen binnen de landen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Tsjechië, Roemenië, Litouwen en Denemarken franco indien voldaan is aan de minimum orderwaarde geldende voor het betreffende land. Voor reguliere dealer orders onder de franco orderwaarde geldt dat deze maximaal twee weken worden verzameld tot de franco orderwaarde is behaald. Wanneer de gezamenlijke orders na twee weken de franco orderwaarde niet hebben behaald, worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht. In bijlage 1 is de franco orderwaarde per land vastgelegd. Voor het afhalen van goederen worden geen kosten in rekening gebracht.

4.3. Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment van levering. Als Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper dient in dit geval de opslagkosten te betalen, waarbij LABEL51 het recht heeft om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst. Eventuele extra kosten die transporteur berekend bij weigering van de levering, afwezigheid bij levering of nalatigheid bij informatieverstrekking aan LABEL51 over ontvangst name van de levering, worden volledig aan Koper doorbelast.

4.4. Koper is, op straffe van verval van recht, verplicht het geleverde binnen vierentwintig (24) uur na feitelijke aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, hetzij deze controle uit te (laten) voeren na mededeling van LABEL51 dat de goederen ter beschikking van Koper staan. Wanneer tekorten of beschadigingen niet binnen vierentwintig (24) uur worden gemeld, behoudt LABEL51 het recht om de claim af te wijzen. Onvolledige of beschadigde zaken worden door LABEL51 slechts teruggenomen en (eventueel) vervangen wanneer deze in de originele verpakking worden geretourneerd.

4.5. Koper dient voor eerste levering een order te plaatsen met een minimale omvang van tenminste € 2000,- excl. BTW. De eerste order dient vooraf te worden betaald. Hierna kan LABEL51 besluiten om de betaling te laten geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en op de factuur aangegeven wijze zoals beschreven in Artikel 12.1.

4.6. Orders van de Koper mogen maximaal twee (2) weken in het magazijn gereed staan. Hierna wordt de order uitgeleverd of dient de order te worden afgehaald. Het is niet mogelijk om orders langer dan veertien (14) kalenderdagen te reserveren. Wanneer de franco orderwaarde na twee (2) weken niet is behaald, heeft de Koper de mogelijkheid om bij te bestellen. Indien de Koper niet wenst bij te bestellen, wordt de order na de termijn van twee (2) weken verzonden. Transportkosten zijn in dit geval voor rekening van de Koper. Indien de Koper niet wenst bij te bestellen en geen transportkosten wenst te betalen, zal de order worden geannuleerd.

4.7. Wanneer een levering op pallets plaatsvindt, dienen de pallets in hetzelfde aantal te worden geruild. Indien ruilen niet tot de mogelijkheden behoort, worden de pallets in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – Deelleveringen

5.1. LABEL51 behoudt zich het recht voor te leveren in gedeelten (deelleveringen) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden.

 

Artikel 6 – Levertijd

6.1. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering waarvan afgeweken kan worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Overschrijding van de levertijd verplicht LABEL51 niet tot enige vergoeding en geeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren, dan wel zich op opschorting te beroepen van enige verplichting van Koper. LABEL51 is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook.

 

Artikel 7 – Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) in het bedrijf van LABEL51, algemene vervoersbelemmeringen, de (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door leveranciers van LABEL51 en personeelsgebrek.

7.2. Gedurende een periode van overmacht worden de leverings- en overige verplichtingen van LABEL51 opgeschort. Wanneer de periode, waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door LABEL51 niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door opzegging of ontbinding te beëindigen. In dit geval is er geen verplichting tot schadevergoeding of ongedaan making.

7.3. LABEL51 heeft het recht betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds is verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

7.4. LABEL51 heeft daarnaast het recht zich op overmacht te beroepen wanneer de omstandigheid die de overmacht oplevert zich opdoet nadat LABEL51 de prestatie al had moeten leveren.

 

Artikel 8 – Garantie

8.1. Met inachtneming van hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat LABEL51 ervoor in dat het door haar geleverde gedurende 24 maanden na levering voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal LABEL51, naar eigen keuze, ofwel overgaan tot het verstrekken van onderdelen, het overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en vervolgens niet tot schadevergoeding gehouden te zijn.

8.2. Voormelde garantieverplichting vervalt indien:

 1. Koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LABEL51 zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en);
 2. Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
 3. Koper het geleverde (naar LABEL51’s oordeel) niet juist heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
 4. Koper zijn verplichtingen jegens LABEL51 niet nakomt;
 5. Koper zijn informatieverplichtingen overeenkomstig niet is nagekomen;
 6. Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek of de schade aan het geleverde.

8.3. Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper. Indien LABEL51 de service aanvraag heeft geaccepteerd, zullen eventuele kosten voor rekening van LABEL51 zijn.

8.4. Garantie door LABEL51 wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.

8.5. De garantietermijn gaat in op het moment dat het product door de Koper is ontvangen en wordt na garantiereparaties of vervanging van product niet verlengd.

8.6. Wanneer Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat dit Koper niet van zijn verplichtingen als betaling en afname zoals voortkomend uit de met LABEL51 gesloten overeenkomst(en).

 

Artikel 9 – Reclamatie

9.1. Reclamering dient schriftelijk plaats te vinden door een e-mail te sturen naar service@label51.com. Koper ontvangt een ticketnummer waarmee de afhandeling van de klacht in het servicesysteem gevolgd kan worden. Melding dient zo spoedig mogelijk te geschieden, maar uiterlijk en met inachtneming van de termijn genoemd in artikel 4.4, nadat de gebreken zijn geconstateerd, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van LABEL51 tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door LABEL51 niet in behandeling genomen. Een service aanvraag wordt in behandeling genomen, mits deze compleet wordt aangemeld binnen de gestelde garantietermijn. Dit betekent:

 1. Voorzien van ordernummer;
 2. Voorzien van een duidelijke klachtomschrijving;
 3. Voorzien van duidelijke foto’s of video van de klacht. Wanneer meerdere artikelen iets mankeert, dient de Koper van elk individueel artikel beeldmateriaal aan te leveren;
 4. Betreft de service aanvraag voor een bank of hocker, dan dient ook een foto van de sticker onder de bank en een overzichtsfoto te worden aangeleverd. Zonder deze foto’s wordt de aanvraag niet door de fabrikant in behandeling genomen.

9.2. Na het verstrijken van de genoemde termijn in artikel 4.4. wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Hierna worden reclamaties niet meer door LABEL51 in behandeling genomen.

9.3. Retournering van het geleverde kan slechts plaatsvinden na LABEL51’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder de door LABEL51 te bepalen voorwaarden. Maatwerkartikelen kunnen niet worden geretourneerd.

9.4. Koper is zelf verantwoordelijk voor hetgeen dat door Koper is besteld. Foutief bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden en dient Koper in eigen voorraad op te nemen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van LABEL51 jegens Koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming van haar garantieverplichtingen door LABEL51 als omschreven in artikel 8.

10.2. Aansprakelijkheid van LABEL51 voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van LABEL51. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van LABEL51 voor indirecte- en gevolgschade welke door Koper wordt geleden als gevolg van een door LABEL51 gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van LABEL51’s verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij deze schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van LABEL51.

10.3. De aansprakelijkheid van LABEL51 voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van, of samenhangt met, een toerekenbare tekortkoming aan de kant van LABEL51 in de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan LABEL51 aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde zaak, met een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit.

10.4. Iedere vordering jegens LABEL51 op basis van een met LABEL51 gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar, tenzij voor die tijd rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden.

10.5. Alle verweermiddelen die LABEL51 aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en voormelde derden partij bij de overeenkomst.

10.6. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan LABEL51 kunnen worden aangevoerd, kunnen ook door LABEL51 aan Koper worden aangevoerd.

10.7. LABEL51 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de productsamenstelling c.q. prijzen aan te passen. LABEL51 is niet verantwoordelijk voor onjuist verstrekte product- en of artikelinformatie evenals informatie uit verstrekte product feeds.

 

Artikel 11 – Vrijwaring

11.1 Koper vrijwaart LABEL51, haar personeel en eventueel door LABEL51 in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door LABEL51 geleverde prestaties onder de overeenkomst.

 

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

12.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden voor levering en overeenkomstig de op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Na acceptatie en verstrekking van limiet door de kredietverzekeraar van LABEL51 kan LABEL51 besluiten om de betaling te laten geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en de op de factuur aangegeven wijze. LABEL51 zal in dat geval alleen bestellingen uitleveren aan Koper wanneer het totaalbedrag van het reeds openstaande debiteurensaldo van Koper vermeerderd met het bedrag aan openstaande bestellingen van Koper de vastgestelde limiet niet overschrijdt. LABEL51 behoudt zich het recht voor om op basis van nieuwe informatie van de kredietverzekeraar en/of naar aanleiding van het betalingsgedrag van koper de limiet naar eigen inzicht, op ieder gewenst moment, aan te passen.

12.2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of uitstel van betaling aanvraagt.

12.3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2% over het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast is LABEL51 gerechtigd om € 7,50 aanmaningskosten in rekening te brengen.

12.4. Verder komen alle in redelijkheid door LABEL51 gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: deurwaarderskosten en de kosten van juridische bijstand) die zijn gemaakt in het kader van de niet-nakoming door Koper van haar verplichtingen voor rekening van Koper, met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) of een bedrag van € 250,- voor zover dat hoger is. Deze minimale vergoeding moet (mede) gezien worden als een aansporing voor Koper om haar (betalings)verplichtingen na te komen (boetebeding).

12.5. Door Koper gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, ook al vermeldt Koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

12.6. Ongeacht het voorgaande heeft LABEL51 te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van Koper voldoende zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

13.1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van LABEL51 zolang de Koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:

 1. Door LABEL51 aan Koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of;
 2. Krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Koper verrichte of nog te

 verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede;

 1. Ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten;
 2. Ter zake van deze zaken verkrijgt LABEL51 tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens Koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van LABEL51 verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze;
 3. Zodra Koper één of meer van zijn verplichtingen jegens LABEL51 niet nakomt, worden alle vorderingen van de Koper direct en geheel opeisbaar en is LABEL51 bevoegd de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te verwezenlijken, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

13.2. De Koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de Koper (voorlopige) uitstel van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

13.3. LABEL51 heeft vóór de bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de producten welke haar eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

13.4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de Koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6.

13.5. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van LABEL51 wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de Verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.

13.6. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert LABEL51 de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Vanaf het tijdstip van subrogatie houdt de Koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

13.7. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper LABEL51 kan aanspreken in het geval de Verkoper op enige wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen auteursrechten alsmede ingeschreven en niet-ingeschreven modelrechten) op door LABEL51 aan Koper ter beschikking gestelde, foto’s, tekeningen catalogi, ontwerpen, modellen, berekeningen en dergelijke (hierna: “de Materialen”), blijven te allen tijde bij LABEL51 berusten en gaan nooit over op Koper. Waar in deze Voorwaarden sprake is van “leveren” of vervoegingen van dit woord kan daaruit niet worden afgeleid dat overgang van intellectuele eigendomsrechten wordt bedoeld. Koper krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Materialen in ongewijzigde vorm en voor eigen gebruik aan te wenden, welk recht daarna nooit verder strekt dan het expliciet overeengekomen gebruik c.q. het gebruik dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs is vereist.

14.2. Onverminderd de algemene strekking van artikel 14.2, is het voor Koper in het bijzonder uitdrukkelijk niet toegestaan om de inhoud (waaronder foto’s) van door LABEL51 ter beschikking gestelde catalogi te kopiëren en/of te bewerken. Indien en voor zover LABEL51 aan Koper digitale foto’s ter beschikking stelt, dan is het gebruik van deze foto’s enkel toegestaan voor de door LABEL51 expliciet aangegeven doeleinden en is gebruik ervan op enige website verboden, tenzij LABEL51 hiervoor uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. LABEL51 is gerechtigd haar toestemming tot gebruik van de Materialen te allen tijde met onmiddellijke ingang in te trekken, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Koper, waarbij Koper vervolgens de Materialen per omgaande aan LABEL51 dient te retourneren.

14.3. Indien rechtelijk wordt vastgesteld dat de door LABEL51 aan Koper geleverde producten inbreuk maken op enig in Nederland geldend auteurs- en/of modelrecht van derden, dan zal LABEL51 de producten van Koper terugnemen tegen terugbetaling van de door Koper betaalde koopprijs. Deze vergoeding van de koopprijs is de enige remedie van Koper ter zake.

14.4. Koper dient artikelen onder de merknaam LABEL51 aan te bieden. Een channelmarketinglink is vereist.

14.5. Experience Store Dealers krijgen een vermelding op LABEL51.com.

 

Artikel 15 – Beëindiging en annulering

15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek heeft LABEL51 het recht de met Koper gesloten overeenkomst door opzegging per direct te doen eindigen of te ontbinden, zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien:

 1. Koper in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
 2. Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of overgaat tot liquidatie;
 3. Op het vermogen van Koper of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd;
 4. Er niet aan de algemene voorwaarden wordt voldaan.

15.2. Indien de Koper de opdracht annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij verplicht alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (andere kosten van de door LABEL51 reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten) te vergoeden onverminderd het recht van LABEL51 op vergoeding wegens winstderving en overige schade. De Koper zal eveneens aan LABEL51 als annuleringskosten verschuldigd zijn 30% van de overeengekomen prijs. Koper is voorts verplicht LABEL51 te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht. Kosteloos annuleren van een order is alleen mogelijk wanneer de order nog niet is verwerkt. Bij annulering van maatwerkproducten wordt minstens 30% van de aankoopsom in rekening gebracht.

15.3. LABEL51 is te allen tijde bevoegd om de met Koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. LABEL51 hoeft geen opzegtermijn te hanteren en zal in geval van opzegging geen schadevergoeding verschuldigd zijn aan Koper.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle offertes van en overeenkomsten met LABEL51 is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiden uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de Voorwaarden van toepassing zijn of  betreffende de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij LABEL51 er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Koper.

 

Artikel 17 – Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling

17.1. In geval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.

 

Artikel 18 – Wederverkopers

18.1. Het aanbieden van het door LABEL51 geleverde via wederverkopers ofwel het aanbieden van het door LABEL51 geleverde via een extern verkoopkanaal is niet toegestaan. Overeenkomsten voor wederverkoop komen tot stand doordat namens LABEL51 door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is bevestigd aan Koper. Jaarlijks worden de verkoopresultaten geëvalueerd. LABEL51 heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd LABEL51’s rechten, met Koper tot stand gekomen overeenkomsten te ontbinden of door opzegging te beëindigen.

Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn standaard van toepassing met ingang van 1 januari 2023.